KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 197/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2548วัตถุประสงค์ :ด้วย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ จะจัดโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และให้มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2548 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
4 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  คณะดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
2 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดหาของที่ระลึก
1 .  ผศ.ทิพพาพร ตังอํานวย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง  กรรมการ
3 .  ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
5 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
3 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 24 พฤษภาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th