KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 225/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วิภาดา คุณาวิกติกุล ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2544 เป็นต้นมานั้น
บัดนี้ รองศาสตราจารย์วิภาดา คุณาวิกติกุล ใด้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มาครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 29 เมษายน 2544 ฉะนั้น เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้บุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีในวาระถัดไปอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2545 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2547 จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คือ

รายนาม :
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามความในข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดีพ.ศ.2545

สั่ง ณ วันที่ : 25 มกราคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th