KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1295/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ด้วยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนมากที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ประกอบกับมีส่วนราชการ บริษัท ห้างฯ ร้าน มูลนิธิและเอกชน ได้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาด้วยนั้น
เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึง ก.ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3481/2545 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1980/2547 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2547 ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2975/2547 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2547 ข.แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  รองประธานกรรมการ
2 .  ผศ.ทิพพาพร ตังอํานวย  กรรมการ
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
4 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้กรรมการชุดนี้มีหน้าที่ดังนี้ 1.เสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.ดำเนินการจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา 4.หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 6 พฤษภาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th