KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1235/2548
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 982/2544 ลงวันที่ 30 เมษายน 2544 แต่งตั้ง รองศาสตาาจารย์ วิภาดา คุณาวิกติกุล ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 เลขที่ประจำตำแหน่ง 0475 ภาควิชาบริหารการพยาบาลให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่งวันที่ 30 เมษายน 2544 เป็นต้นมานั้น
บัดนี้ รองศาสตราจารย์ วิภาดา คุณาวิกติกุล ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มาครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 29 เมษายน 2548
ฉะนั้น เพืื่อให้การบริหารงานในคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในงานคณะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15(8) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2548 จึงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ วิภาดา คุณาวิกติกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตาจารย์ ระดับ 9 เลขที่ประจำตำแหน่ง 0475 ภาควิชาบริหารการพยาบาลให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  คณะดำเนินงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 2 พฤษภาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th