KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 183/2548
เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยด้านการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กวัยรุ่น (A Workshop on Research in Prevention and Risk Behavior Reduction among Adolescent)วัตถุประสงค์ : ด้วย ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนการทำวิจัยของเครือข่าย CRNN ในกลุ่ม Children and Family Health ในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยด้านการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กวัยรุ่น” (A Workshop on Research in Prevention and Risk Behaviors Reduction among Adolescent) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยด้านการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กวัยรุ่น (A Workshop on Research in Prevention and Risk Behavior Reduction among Adolescent) ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ประคิณ สุจฉายา  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
4 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
5 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  ที่ปรึกษา
6 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  รองประธานกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล
1 .  ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการ
2 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
5 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
6 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและสถานที่
1 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
2 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
3 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
2 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
2 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
4 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 16 พฤษภาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th