KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 443/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้บุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่ทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 และมาตรา 74 แห่งพระาชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และมติ ก.บ.ส.ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าว มีหน้าที่ในการกำหนดรายละเอียดของหลักสูตร และวิธีการดำเนินการสอบแข่งขัน ในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิะีการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ตามที่ได้กำหนดแล้ว

สั่ง ณ วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th