KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1154/2548
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0982/2544 ลงวันที่ 30 เมษายน 2544 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ข้าราชการพลเรือนในหมาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 เลขที่ 0475 ภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2547 เป็นต้นมานั้น บัดนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีดังกล่าวมาจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 29 เมษายน 2548 ประกอบกับการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ในระหว่างดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ตามขั้นตอนแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2545 ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารงานในคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในงานของคณะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 ประกอบกับข้อ 21 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2541 จึงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ข้าราชการพลเรือนในหมาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 เลขที่ 0475 ภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จนกว่าจะดำเนินการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ต่อไป

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 25 เมษายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th