KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 164/2548
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ กระบวนวิชา 556491วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ได้ทำการเปิดสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช ให้นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาต่อเนื่อง ปีที่ 2 ออกฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหากระบวนวิชาอย่างแท้จริง และได้รับประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - วันที่ 9 กันยายน 2548 ณ หอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสันทราย ศูนย์บำบัดยาเสพติดเชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้อยดินดำ สถานีอนามัยตำบลแม่แฝกใหม่ สถานีอนามัยตำบลเมืองเล็น สถานีอนามัยตำบลขุนคงและสถานีอนามัยตำบลหนองตอง
เพื่อให้การควบคุมและนิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษานอกสถานที่ กระบวนวิชา 556491 ดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัณญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นอาจารย์ควบคุมและนิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษานอกสถานที่ กระบวนวิชา 556491 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  คณะทำงาน
2 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  คณะทำงาน
3 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  คณะทำงาน
4 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  คณะทำงาน
5 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  คณะทำงาน
6 .  ผศ.สุวิท อินทอง  คณะทำงาน
7 .  อ.อัศวินี นามะกันคำ  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 27 เมษายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th