KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 614/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และ 21 แหางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 ประกอบกับความในข้อ 8 และข้อ 9 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีคำสั่งดังนี้
ก.ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 0414/2548 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548
ข. แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย
ค.ให้กรรมการตามข้อ ข เป็นตัวแทนบุคลากรและดำรงตำแหน่งตามวาระ 2 ปี
ง.ให้คณะกรรมการตามข้อ ข มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้


รายนาม :


หน้าที่ :1.กำหนดนโยบาย อำนวยการ และจัดการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากร
2.ออกระเบียบหรือข้อบังคับในการดำเนินการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยฯต่างๆ เช่น ระเบียบการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ระเบียบการรับจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ ระเบียบการสงเคราะห์บุคลากรหรือระเบียบการให้บริการร้านค้าสวัสดิการ เป็นต้น
3.อนุมัติให้มีการจัดและยุบเลิกการจัดสวัสดิการประเภทต่างๆในมหาวิทยาลัยฯ
4.แต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการที่เป็นข้าราชการหรือผู้ที่มิใช่ข้าราชการเพื่อดำเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
5.จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมใหญ่วิสามัญของผู้เป็นสมาชิก
6.ควบคุมการรับเงินและการใช้จ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการ
7.อนุมัติการจ้างลูกจ้างของสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยฯ กำหนดค่าตอบแทน จัดแบ่งงาน กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง
8.กำหนดอัตราค่าบริการสมาชิกในการใช้บริการที่สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น
9.อนุมัติหรือมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรือลงนามในเอกสารต่างๆ แทนคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ และจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการร่วมกับเหรัญญิกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ กำหนด
10. ปฏบัติการอื่นใดที่จำเป็นที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการหรือตามที่คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ(ในสำนักนายกรัฐมนตรี)หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th