KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 233/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแฟลตอาจารย์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การประสานงานระหว่างผู้พักอาศัยในแฟลตอาจารย์(หอพักพยาบาล6)กับคณะกรรมการจัดสรรบ้านพักและหอพักคณะฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านที่พักอาศัย ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการแฟลตอาจารย์ (หอพักพยาบาล6 )คือ

รายนาม :
1 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
3 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :1)ประสานงานระหว่างผู้พักอาศัยในแฟลตอาจารย์(หอพักพยาบาล6)และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรรมการจัดสรรบ้านพักและหอพักในด้านการพักอาศัย 2)ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสารจากคณะฯที่เกี่ยวข้องกับกิจการของของแฟลตอาจารย์(หอพักพยาบาล6) 3)เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ : 5 มิถุนายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th