KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 427/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลชุมชนวัตถุประสงค์ : ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ โดย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน เมื่อคราวประชุม วันที่ 25 กันยายน 2547 นั้น เพื่อให้การดำเนินการงานด้านการบริหารและวิชาการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 ประกอบกับข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ 2531 จึงแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลชุมชน

รายนาม :
1 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
3 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
4 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
5 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  รองประธานกรรมการ
6 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
7 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
8 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 5 ตุลาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th