KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 105/2548
เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานและบุคคลากรภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  ที่ปรึกษา
4 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  ที่ปรึกษา
5 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
6 .  รศ.สมบัติ ไชยวัณณ์  ที่ปรึกษา
7 .  อ.ยุพิน กลิ่นขจร  รองประธานกรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการและเลขานุการ
9 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
4 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
5 .  อ.วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
2 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
3 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
4 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th