KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 86/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการสัมนาทางวิชาการ ประจำปี 2548วัตถุประสงค์ : ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาวิชาการ กำหนดจะจัดโครงการสัมนาทางวิชาการ ประจำปี 2548 ขึ้นในวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2548 เวลา 08.00 - 16. 00 น. ณ. ห้องประชุมเปรียบ ปัณวยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา2546 - 2547 และกำหนดแนวทางการจัดการการเรียนการสอนของกระบวนวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2548 และปีการศึกษา2549 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมนาทางวิชาการ ประจำปี 2548

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  รองประธานกรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
2 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร และประเมินผล
1 .  รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง  กรรมการ
2 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
2 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
3 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจดบันทึก
1 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
2 .  ผศ.ทิพพาพร ตังอํานวย  กรรมการ
3 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
5 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
6 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง  กรรมการ
8 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
9 .  ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
10 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
11 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
12 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
13 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
14 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผศ.ทิพพาพร ตังอํานวย  กรรมการ
2 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
5 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 9 มีนาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th