KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 477/2547
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร แผน ข ภาคพิเศษวัตถุประสงค์ : อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2543 ข้อ 24.1.2 จึงแต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ โดยกำหนดสอบในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2547 เวลา 09.00- 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 503 และ 504 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
3 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
6 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
7 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th