KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 476/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการสัมนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติวัตถุประสงค์ : ด้วยฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จะได้จัดโครงการการสัม เรื่อง เรียนพยาบาลด้วยปัญญาพาสู่ความสำเร็จ นักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 ณ. อิมพีเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมนาการนักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
3 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  เลขานุการ
 
ฝ่ายพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
 
ฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายเอกสาร
1 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
 
ฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
2 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
ฝ่ายต้อนรับ
1 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
 
ฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
2 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th