KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1660/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1706/2545 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2545 โดยคณะกรรมการฯมีวาระอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2545 นั้น
เพื่อให้การประสานงานด้านบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะและบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัียเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบกับข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2531 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยตามรายชื่อดังนี้

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.1 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2531 และมีวาระอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547

สั่ง ณ วันที่ : 21 มิถุนายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th