KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 141/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมผู้กระทำความดีวัตถุประสงค์ :ด้วย คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมผู้กระทำความดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกระทำความดีต่อผู้อื่น หรือสาธารณชนของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม ศาสนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2545-2546นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็น คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมผู้กระทำความดี ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ.วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  กรรมการ
5 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
6 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
7 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
8 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
9 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
10 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 เมษายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th