KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 52/2548
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 38/2547 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง ได้แต่งตั้งอาจารย์ทีี่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2547 นั้น บัดนี้ได้ครบวาระการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาดังกล่าวแล้ว
เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นอาจาีรย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษามีหน้าที่ 1.ศึกษาวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับและวิธีการดำเนินงานด้านงานกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันอุดมศึึกษา
2.ให้คำแนะนำกรรมการสโมสรนักศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับและวิธีการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา เช่น การดำเนินงานเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม การเงิน การใช้สถานที่ การติดประกาศโฆษณา และสิ่งตีพิมพ์ ของสโมสรนักศึกษาเป็นต้น
3.ให้คำปรึกษาแนะนำ และประชุมร่วมกับกรรมการสโมสรนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม เช่นการวางแผนการดำเนินงานและประเมินผลเป็นต้น
4.ให้คำปรึกษาแนะนำกรรมการสโมสรนักศึกษาเกี่ยวกันปัญหาและอุปสรรค ของกิจกรรมนักศึกษาที่ผ่านมาเช่นการดำเนินงานการขาดแคลนงบประมาณตลอดจนปัญหาด้านการศึกษาของกรรมการ เป็นต้น
5.พิจารณากลั่นกรองการขอจัดกิจกรรมของสโมสร เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
6.รับผิดชอบการยืมเงินทดรองจ่าย การควบคุมการใช้เงินตลอดจนครุภัณฑ์ของสโมสรนักศึกษา
7.ควบคุมดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน เช่น การใช้สถานที่การเงิน การติดประกาศและการทัศนศึกษา
8.การดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและการดำเนินงานของนักศึกษา
9.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเช่นอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการอาจารย์ผู้สอนนักแนะแนวและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพื่อการดำเนินงานกิจกรรมของนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา
10.ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th