KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 422/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 41 / 2548วัตถุประสงค์ : ด้วยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับศูนย์จักษุสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จะได้จัดอบรมเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 14 /2548 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2547 ๔งวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 41 / 2548

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  กรรมการและเลขานุการ
3 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
2 .  อ.รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
3 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร และลงทะเบียน
1 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
4 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
1 .  อ.รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผศ.ดรุณี ทายะติ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผศ.ดรุณี ทายะติ  กรรมการ
2 .  ผศ.วารุณี แก่นสุข  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และยานพาหนะ
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  กรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  ผศ.ดรุณี ทายะติ  กรรมการ
2 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  กรรมการ
3 .  นางวนิดา สังขรัตน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงิน
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
3 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 กันยายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th