KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 399/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวัตถุประสงค์ :ตามที่ ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน ได้รับการอนุมัติให้จัดโครงการประชุมปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ในวันที่ 8 กันยายน 2547 และวันที่ 15 กันยายน 2547 ณ ห้องประชุมภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  รองประธานกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
2 .  รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
2 .  นางปทุมวรรณ บุรณศิริ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
3 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
4 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย ประเมินผล
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
 


หน้าที่ : เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น คณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ "

สั่ง ณ วันที่ : 14 กันยายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th