KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 316/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมวิชาการ “อาหารเฉพาะโรค”วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยโครงการศูนย์ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ กำหนดจะจัดโครงการ อบรมวิชาการเรื่อง อาหารเฉพาะโรค ในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2546 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หมู่บ้านท่าไคร้ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร เฉพาะโรค และบริโภคอาหารเหมาะสมกับภาวะสุขภาพ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการอบรมวิชาการ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมวิชาการเรื่อง อาหารเฉพาะโรค ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
2 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
4 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  ประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และสถานที่
1 .  นางปทุมวรรณ บุรณศิริ  กรรมการ
2 .  รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  รศ.นิลพรรณ รัตน์ดิลกพานิชย์  กรรมการ
2 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
3 .  ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอุปกรณ์
1 .  นางปทุมวรรณ บุรณศิริ  กรรมการ
2 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
4 .  นางสาวละออ ตันติศิรินทร์  กรรมการ
 
กรรมฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 สิงหาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th