KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ 5/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563วัตถุประสงค์ :ตามที่ สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามคำสั่งสภาการพยาบาล ที่ 73/2562 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้ ของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3.3 ของคำสั่งสภาการพยาบาลที่ 73/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ฯ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้เป็นคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2563

รายนาม :
รายชื่อบุคลากรประจำศูนย์สอบ
1 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ผู้อำนวยการศูนย์สอบ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  หัวหน้าตึก
3 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
5 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
6 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
7 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
8 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
9 .  นายคณิน สุพรศิลป์  นักการภารโรง
10 .  นายเจริญพร คำป๊อก  นักการภารโรง
11 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  นักการภารโรง
 
รายชื่อกรรมการคุมสอบ
1 .  อ.กมลชนก เขตต์วัง  กรรมการคุมสอบ
2 .  นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง  กรรมการคุมสอบ
3 .  อ.ดร.กาญจนา ธานะ  กรรมการคุมสอบ
4 .  ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการคุมสอบ
5 .  อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการคุมสอบ
6 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการคุมสอบ
7 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการคุมสอบ
8 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการคุมสอบ
9 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการคุมสอบ
10 .  อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา  กรรมการคุมสอบ
11 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการคุมสอบ
12 .  นางสาวนาตยา ยาก๋อง  กรรมการคุมสอบ
13 .  อ.นิศาชล รักสกุล  กรรมการคุมสอบ
14 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการคุมสอบ
15 .  อ.ภทพร บวรทิพย์  กรรมการคุมสอบ
16 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการคุมสอบ
17 .  อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน  กรรมการคุมสอบ
18 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการคุมสอบ
19 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการคุมสอบ
20 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการคุมสอบ
21 .  อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน  กรรมการคุมสอบ
22 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการคุมสอบ
23 .  อ.อภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการคุมสอบ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 9 กรกฏาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th