KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จะครบวาระกานดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563

เนื่องจาก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2556 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำเป็นกรรมการสรรหาคณบดี เป็นกรรมการสรรหาคณบดี พร้อมกับให้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการสรรหาคณบดีไว้ด้วยนั้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำในคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้บุคคลที่เหมาะสมมาดำเนินการสรรหาคณบดี ตามข้อ 7.4 และ 7.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2556 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 3.1 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

รายนาม :
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 14 มกราคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th