KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 176/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสากล SIDCER และ NECAST ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ครบกำหนดการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล SIDCER-FERCAP และ SIDCER-NECAST เป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว และจะต้องรับการตรวจเยี่ยมซ้ำ (re-survey) ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การเตรียมการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสากล SIDCER และ NECAST ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการเพื่อเตรียมการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสากล SIDCER และ NECAST ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นายไพชยนต์ รังสิยารมณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ  กรรมการ
2 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
5 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
2 .  นายไพชยนต์ รังสิยารมณ์  กรรมการ
3 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
4 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุ
1 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
2 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
3 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
5 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
2 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
3 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
4 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
3 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
4 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
2 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
3 .  นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์  กรรมการ
4 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 31 มกราคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th