KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาการพยาบาล ที่ 9/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6วัตถุประสงค์ :จากการประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการประขุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ซึ่งกำหนดจัดประชุมระหว้่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (1) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสาร

รายนาม :
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสาร
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  รองประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ข้อ 2. ให้คณะกรรมการฯ ตามข้อ 1. มีหน้าที่ ดังนี้

2.1 วางแผนการประชุม กำหนดหัวข้อการประชุมและวิทยากร
2.2 ประสานงานและเชิญวิทยากร
2.3 กำกับการประชุมให้เป็นไปตามหัวข้อที่กำหนด
2.4 ติดตามเอกสารจากวิทยากร หรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมกับการประชุม
2.5 จัดเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
2.6 อื่น ๆ ตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ : 16 มกราคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th