KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 219/2563
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3636/2561 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ให้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็นคณะทำงานด้านบุคลากรและคณะทำงานด้านนักศึกษา เพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินการขับเคลื่อน วางแผนและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็น "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" นั้น

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย มหาวิทยาลัยสุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และ 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงเห็นสมควรดังนี้ 1. เปลี่ยนแปลงคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3636/2561 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ในส่วนของคณะทำงานด้านบุคลากร 2. แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะทำงานด้านบุคลากร) ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :ให้คณะทำงานชุดนี้ มีหน้าที่ดำเนินการขับเคลื่อน (สำหรับบุคลากร) วางแผนและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็น "มหาวิทยาลัยสุขภาพ"

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 20 มกราคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th