KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2142/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ EAFONS 2020 (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1741/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ประกอบกับ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1785/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ EAFONS 2020 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา เพื่อดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 23rd East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS 2020) ในหัวข้อเรื่อง Advancing Nursing Scholars in the Era of Global Transformation and Disruptive Innovation ในระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2563 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการทางการพยาบาล นักวิจัยทางการพยาบาล และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาลร่วมกัน ในประเด็นของ Global Transformation และ Disruptive Innovation รวมถึงเพื่อพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือสำหรับนักวิชาการ นักวิจัยทางการพยาบาล และการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล ในการสร้างองค์ความรู้และวิจัยทางการพยาบาล เพื่อความเป็นเลิศในด้านการศึกษาระดับปริญญาเอกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ EAFONS 2020 (เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมการฝ่ายจัดการนำเสนอในห้องประชุมย่อยแบบ workshops/forums/presentations และการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
7 .  อ.วรรณิตา สอนกองแดง  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
11 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่

1. ดำเนินการจัด workshops/forums/presentations และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในห้องประชุมย่อย (ประมาณ 5-7 ห้องต่อ 1 วัน)
2. จัดหมวดหมู่ ลำดับการนำเสนอ และจำแนกห้องสำหรับนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
3. จัดหา ประธาน รองประธาน และเลขา (นักศึกษา) ในห้องนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
4. ดำเนินพิธีการในห้องประชุมย่อย
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 13 ธันวาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th