KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2196/2562
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ฯลฯวัตถุประสงค์ :เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ ได้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนของคณาจารย์ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ฯ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และ มาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 และตามข้อ 5 และข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561 จึงเปลี่ยนแปลงประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์ อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ อาจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน และอาจารย์ลลิดา นพคุณ จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล รองคณบดี

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานอนุกรรมการ
 


หน้าที่ :ประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย

สั่ง ณ วันที่ : 23 ธันวาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th