KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ 57/2558
เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิของรามาธิบดีพยาบาลสาร วาระ พ.ศ. 2559-2562วัตถุประสงค์ :ด้วยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำรามาธิบดีพยาบาลสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์พยาบาล และนักศึกษา และเพื่อให้การดำเนินงานจัดทำรามาธิบดีพยาบาลสาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพและได้มาตรฐานในทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จึงขอแต่งตั้งงกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิของรามาธิบดีพยาบาลสาร ดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
กองบรรณาธิการ
1 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  บรรณาธิการ
 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 


สั่ง ณ วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th