KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมบริหารการพยาบาล ที่ 1/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมบริหารการพยาบาล พ.ศ 2560-2562วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การบริหารสมาคมบริหารการพยาบาล ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจความในหมวดที่ 4 ข้อ 13 แห่งข้อบังคับและระเบียบของสมาคมบริหารการพยาบาล ว่าด้วยการดำเนินกิจการของสมาคม ให้มีคณะกรรมการเพื่อหน้าที่บริหารของสมาคมตามกำหนดไว้ในวัตุประสงค์ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการบริหารสมาคมบริหารการพยาบาล" ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 
คณะกรรมการดำเนินงาน
1 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  เลขานุการ
2 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  นายกสมาคม
3 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  ปฏิคม
4 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  วิชาการ
5 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  ประชาสัมพันธ์
6 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  เหรัญญิก
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 1 ธันวาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th