KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมบริหารการพยาบาล ที่ 2/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ Nursing Management Excellence Strategies for Success การบริหารทางการพยาบาลที่เป็นเลิศ: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จวัตถุประสงค์ :ตามที่ สมาคมบริหารการพยาบาล ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดโครงการประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล เรื่อง "Nursing Management Excellence: Strategies for Success" "การบริหารทางการพยาบาลที่เป็นเลิศ: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ" ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์ื่ทางการพยาบาลเพื่อความสำเร็จ และเป็นเวทีการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มผู้บริหารทางการพยาบาล คณาจารย์ และพยาบาลวิชาชีพของสถานบริการภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการพยาบาลเพื่อความสำเร็จ

เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ สมาคมบริหารการพยาบาลจึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ" ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  เลขานุการ
3 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  เลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
1 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเอกสารปละประเมินผล
1 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
2 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายหารายได้
1 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่เลขานุการ
1. ติดต่อประสานงาน นัดหมายระหว่างคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และกับหน่วยงานภายนอก
2. จัดเตรียมหนังสือภายใน ภายนอก และเอกสารราชการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุม
3. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการประชุม
4. จัดเตรียมคำกล่าวรายงาน และคำกล่าวเปิดงาน
5. อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมทุกด้าน
6. ติดตามผลการดำเนินงานของการประชุม

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1. จัดเตรียมโครงการประชุมวิชาการ
2. ขอพิจารรารับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล (CNEU)
3. ติดต่อวิทยากร , ขอเอกสารประกอบการประชุมจากวิทยากร , ประสานงานเรื่องการเดินทางและที่พักของวิทยากร
4. ติดต่อโรงแรมและสถานที่จัดประชุมวิชาการ
5. จัดเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการประชุม

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
1. ดำเนินการประชุมวิชาการให้เป็นไปตามกำหนด
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการประชุมวิชาการ

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1. รับลงทะเบียนล่วงหน้าและวันประชุม
2. จัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนแล้ว
3. มอบใบคะแนน CNEU
4. มอบเอกสาร
5. สรุปผลการลงทะเบียน

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายเอกสารปละประเมินผล
1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม
2. จัดทำแบบประเมินผลและดำเนินการรวบรวมข้อมูลในการประชุมวิชาการ
3. สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินการประชุม

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. รับเงินลงทะเบียน พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ลงทะเบียน
2. สำรองเงินจ่ายในการจัดประชุมวิชาการ
3. สรุปบัญชีรายรับ/รายจ่ายในโครงการทั้งหมด

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1. จัดเตรียมสถานที่ เวทีตามต้องการของวิทยากร
2. รับผิดชอบข้อความบนเวทีและป้ายชื่อวิทยากร
3. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประชุมวิชาการให้ครบถ้วน
4. บันทึกภาพเพื่อจัดทำสไลด์มัลติวิชั่น และถ่ายภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานประชุมวิชาการ

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายหารายได้
1. ติดต่อร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าในงานประชุมวิชาการ

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
1. ติดต่อกับทางโรงแรมเพื่อเลือกเมนูอาหารทุกมื้อ
2. ควบคุใดูแลการบริการอาหารให้ทันเวลาและเพียงพอ
3. ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงบริการอาหาร
4. ดูแลอาหารและอาหารว่างสำหรับวิทยากรและแขกรับเชิญ
5. สรุปประเมินผลการจัดอาหาร

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์แจ้งสมาชิกและหน่วยงานต่าง ๆ
2. ติดตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นระยะเพื่อปรับแผนประชุม
3. จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ติดตามสถานที่สำคัญ
4. ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และที่อื่นๆ

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1. ให้การต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
2. อำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าประชุม
3. ดูแลรับ-ส่งวิทยากร
4. ดูแลอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวิทยากรและอาจารย์อาวุโส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th