KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2741/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายในเรื่อง การกระจายอำนาจ การพัฒนาบุคลากร การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล และการแสวงหารายได้เพื่อการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาบุคลากรก็เป็ยส่วนหนึ่งนนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญ โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับให้มีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงานในลักษณะของการจัดการความรู้ร่วมกัน (Knowledge Management) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการชุดนี้มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และมีหน้าที่ในการศึกษา กำหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และนำมาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกกลุ่มทุกระดับ มีพื้นความรู้ร่วมกัน (Knowledge Management)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 19 กันยายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th