KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ มช.
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูงวัตถุประสงค์ :ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ตามพันธกิจด้าน "บริการวิชาการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)" ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทั้งนี้ เงื่อนไขความสำเร็จประการหนึ่งของการพัฒนาบริการวิชาการที่เป็นเลิศ คือ การพัฒนากระบวนการ สร้าง CMU Expert ด้านวิชาการรับใช้สังคม รวมถึงสามารถเกิดโครงการที่มีผลกระทบสูง ซึ่งครอบคลุมทั้งงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community-base Research) การบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืน (Scholarly Service) และการเรียนรู้คู่บริการ (Service Learning) ที่เกิดผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมในชุมชนและท้องถิ่น

เพื่อให้เกิดการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง จึงแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีบทบาท ดังนี้ ก) แนะนำทิศทาง ประเด็น และแหล่งทุนสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมที่มีผลกระทบสูง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ข) ออกแบบกระบวนการสร้างความเข้าใจของคณาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับงานวิชาการรับใช้สังคมที่มีผลกระทบสูง ค) ออกแบบกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง โดยประสานขอความอนุเคราะห์จาก CMU Expert ด้านวิชาการรับใช้สังคม มาเป็น Trainer และ Mentor ง) ออกแบบกระบวนการติดตามและประเมินผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Import) ของโครงการที่มีผลกระทบสูง จ) ดำเนินการจัดกิจกรรมสรุปบทเรียน หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและนานาชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 4 กันยายน 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th