KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 449/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ในการรับเข้าเป็นสถาบันสมทบวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การพิจารรารับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เข้าเป็นสถาบันสมทบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2557 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ในการรับเข้าเป็นสถาบันสมทบ ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ประเมินศักยภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ในด้านมาตรฐานการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่จะขอรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย งบประมาณ บุคลากร และความพร้อมด้านกายภาพ เพื่อประเมินความเหมาะสมในการรับเข้าเป็นสถาบันสมทบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th