KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 จึงแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  คณะทำงาน
 
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
1 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :ให้คณะทำงานฯ มีหน้าที่ ดังนี้

1. ระบุประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการแก้ไข หลีกเลี่ยง ลด ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการทบทวนและประเมินผลตามมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่ง

2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในด้านที่ได้รับมอบหมาย

3. นำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในด้านที่ได้รับมอบหมาย เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

4. ดำเนินการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทราบเป็นรายไตรมาสตามปีงบประมาณ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 31 ตุลาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th