KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทย์ฯ มช. 1010/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาบัณฑิตศึกษาวัตถุประสงค์ :ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 21/2557 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2557 ข้อ 7 (7.1) ได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตนา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 25 คณะแพทยศาสตร์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปรีญาพร จิระกิตติดุลย์ รหัสประจำตัว 530751028 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก ดังนี้

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และกำหนดสอบในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th