KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 038/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559วัตถุประสงค์ : ด้วย กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์จะจัดฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ให้แก่เด็กป่วยในหอผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก และจัดกิจกรรมให้กับบุตรหลานของบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 8 มกราคม 2559 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  เลขานุการ
4 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  เหรัญญิก
 
กรรมการฝ่ายหารายได้ (หาของขวัญเพิ่มเติม และแสวงหาทุนสมทบ)
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
2 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินภายหลังจัดกิจกรรม (จัดทำใบประเมิน และสรุปผลการประเมินในการทำกิจกรรม)
1 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกิจกรรมที่หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก (วางแผนและจัดงานร่วมกับบุคลากรหน่วยสาธิตฯ)
1 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
2 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกิจกรรมที่ห้องตรวจผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (วางแผนและจัดงานร่วมกับบุคลากรฯ)
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประกวดภาพวาด
1 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย ประสานงานเรื่องของขวัญ อาหารว่าง หน่วยยานพาหนะ สถานที่ และอุปกรณ์ (จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ ของขวัญ และอาหารว่าง)
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 8 มกราคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th