KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1271/2560
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1422/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลให้คำปรึกษากับนักศึกษาภายในชั้นปี ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของอาจารย์ประจำชั้นดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560” ประกอบด้วย

รายนาม :
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 1
1 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 2
1 .  อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อาจารย์ประจำชั้น
3 .  นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 3
1 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  อาจารย์ประจำชั้น
3 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 4
1 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  อาจารย์ประจำชั้น
3 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ประจำชั้นหลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 1 และ 2
1 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  นางสาววิภารัตน์ อินตา  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ประจำชั้นหลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 3 และ 4
1 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  อาจารย์ประจำชั้น
 


หน้าที่ :ให้อาจารย์ประจำชั้นมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในชั้นปีที่รับผิดชอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชั้นปี
2. สร้างความอบอุ่น ความคุ้นเคย รวมถึงความสามัคคีของนักศึกษาในชั้นปีและ ระหว่างชั้นปี
3. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของคณะฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
4. ประสานงานกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5. วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 27 กรกฏาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th