KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1340/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561วัตถุประสงค์ : ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการคุมสอบกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

รายนาม :
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  เจ้าหน้าที่จัดสถานที่สอบสัมภาษณ์
3 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการคุมสอบ
4 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการคุมสอบ
5 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการคุมสอบ
6 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการคุมสอบ
7 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการคุมสอบ
8 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการคุมสอบ
9 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการคุมสอบ
10 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการคุมสอบ
11 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการคุมสอบ
12 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการคุมสอบ
13 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการคุมสอบ
14 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการคุมสอบ
15 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการคุมสอบ
16 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการคุมสอบ
17 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการคุมสอบ
18 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการคุมสอบ
19 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการคุมสอบ
20 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการคุมสอบ
21 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการคุมสอบ
22 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการคุมสอบ
23 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการคุมสอบ
24 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการคุมสอบ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 21 สิงหาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th