KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1374/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิวัตถุประสงค์ : ด้วย ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ มีกำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 และวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการดำเนินการ
1 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
3 .  อ.วชิระ สุริยะวงค์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงาน
1 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย IT และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 สิงหาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th