KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเปตองมหากุศลเพื่อหารายได้สมทบ กองทุนหมอเจ้าฟ้า ประจำปี 2562วัตถุประสงค์ :ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันเปตองมหากุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็กพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ เพื่อหารายได้สมทบ "กองทุนหมอเจ้าฟ้า" ประจำปี 2562 ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การจัดการแข่งขันเปตองมหากุศล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถถประสงค์อำนาจตามความนมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเปตองมหากุศลเพื่อหารายได้สมทบ "กองทุนหมอเจ้าฟ้า" ประจำปี 2562 ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 10 ตุลาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th