KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการ การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-เชียงหม่ มาราธอน 2563 ครั้งที่ 5 (CMU - Chiang Mai Marathon 2020)วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดให้มีการจัดโครงการ "การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-เชียงหม่ มาราธอน 2563 ครั้งที่ 5 (CMU - Chiang Mai Marathon 2020)" ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเริ่มออกจากบริเวณด้านหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกสู่ถนนห้วยแก้วไปตามเส้นทางที่จัดเตรียมไว้อันเป็นมาตรฐานของการแข่งขันวิ่งมาราธอน และสิ้นสุด ณ เส้นชัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัติถุงประสงค์ของการจัดโครงการฯ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า และชุมชน เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

2. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัจนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และนำรายได้ส่วนที่เหลือจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 20 คณะ 1 วิทยาลัย และสำนักงานหอพักนักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดสรรบางส่วนสมทบนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นการจัดทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนจังหวัดเชียงหม่ ผู้ให้การสนับสนุนโครง รวมไปถึงสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมชมรมนักศึกษาเก่าคณะ ต่างๆ

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 


สั่ง ณ วันที่ : 19 กันยายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th