KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1368/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีหน้าที่จัดทำแผนควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออกในหน่วยงาน/คณะที่ตนสังกัด สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ในพื้นที่รับผิดชอบและรายงานผลไปที่กองพัฒนานักศึกษา สอบสวน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบเมื่อมีผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ทุกส่วนงานได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ของคณะฯ นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปตามประกาศดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
5 .  นายอดุลย์ สีคำดี  รองประธานกรรมการ
6 .  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  กรรมการ
7 .  นางจันทร์แรม คำป๊อก  กรรมการ
8 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
9 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
10 .  นางสาวนฤมล ตามั่น  กรรมการ
11 .  นายนันท์ ไหวคิด  กรรมการ
12 .  นางสาวนารี เนโพ  กรรมการ
13 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
14 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
15 .  นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม  กรรมการ
16 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
17 .  นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร  กรรมการ
18 .  นางอนุรักษ์ นามวงค์  กรรมการ
19 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
20 .  นางอัมพร เลิศคาลี  กรรมการ
21 .  นางสาวแอปเปิล ลุงคิดละ  กรรมการ
22 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและเลขานุการ
23 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 22 สิงหาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th