KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1741/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ EAFONS 2020วัตถุประสงค์ : ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์มีกำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 23rd East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS 2020) ในหัวข้อเรื่อง Advancing Nursing Scholars in the Era of Global Transformation and Disruptive Innovation ในระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2563 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการทางการพยาบาล นักวิจัยทางการพยาบาล และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาลร่วมกัน ในประเด็นของ Global Transformation และ Disruptive Innovation รวมถึงเพื่อพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือสำหรับนักวิชาการ นักวิจัยทางการพยาบาล และการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลในการสร้างองค์ความรู้และวิจัยทางการพยาบาล เพื่อความเป็นเลิศในด้านการศึกษาระดับปริญญาเอกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ EAFONS 2020” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  Ms.Aisha Yasmin Khan  กรรมการ
2 .  Ms.Chiara Bethany Wuorenmaa  กรรมการ
3 .  Mrs.Rachel Edith Freedman-Doan  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
5 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
7 .  นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ  กรรมการ
8 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
9 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
10 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
11 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
12 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
13 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางสาวจันทกรานต์ พุกกะมาน  กรรมการ
3 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
4 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
5 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
6 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
7 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการศึกษา
1 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
4 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
5 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
6 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
7 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
8 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
9 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
10 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
11 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
12 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
13 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
14 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
15 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
16 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
18 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายคัดกรองบทคัดย่อ
1 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
16 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
17 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
18 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
19 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
20 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
21 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
22 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
23 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
24 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
25 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
26 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
27 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
28 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
29 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
30 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
31 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
32 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
33 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
34 .  ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดการนำเสนอในห้องประชุมย่อยแบบ workshops/forums/presentations และการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
1 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
9 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
13 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดการเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
1 .  อ.กมลชนก เขตต์วัง  กรรมการ
2 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
3 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
6 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
9 .  อ.วราพร สุนทร  กรรมการ
10 .  อ.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
12 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัด doctoral forum
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
4 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย IT สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
6 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
7 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
8 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
9 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
10 .  นายภัทรพล คำหล้า  กรรมการ
11 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
12 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
13 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
14 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
15 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
16 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
3 .  อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ  กรรมการ
4 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการ
5 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการ
6 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
7 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
9 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
10 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
11 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
12 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
13 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
14 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
15 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
16 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
17 .  อ.ภทพร บวรทิพย์  กรรมการ
18 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
19 .  อ.วชิระ สุริยะวงค์  กรรมการ
20 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
21 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
22 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
23 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
24 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
25 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
26 .  นางสาวสุกฤตา สวนแก้ว  กรรมการ
27 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
8 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
9 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
11 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
12 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
5 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
6 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
7 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
8 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
9 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง
1 .  นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง  กรรมการ
2 .  อ.กาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
3 .  อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
6 .  อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ  กรรมการ
7 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
9 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
11 .  อ.อภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  Ms.Aisha Yasmin Khan  กรรมการ
2 .  Mr.Edgar Estur Acosta  กรรมการ
3 .  Mrs.Rachel Edith Freedman-Doan  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
5 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
2 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
3 .  อ.กาญจนา เตชาวงศ์  กรรมการ
4 .  อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา  กรรมการ
5 .  อ.นิศาชล รักสกุล  กรรมการ
6 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
4 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
5 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  Ms.Aisha Yasmin Khan  กรรมการ
2 .  Mrs.Rachel Edith Freedman-Doan  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัด Pre-Conference
1 .  Ms.Aisha Yasmin Khan  กรรมการ
2 .  Ms.Chiara Bethany Wuorenmaa  กรรมการ
3 .  Mrs.Rachel Edith Freedman-Doan  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
5 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
7 .  นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ  กรรมการ
8 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
9 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
10 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
11 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
12 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
13 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 


หน้าที่ :กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1. จัดทำโครงการทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. จัดทำ conference website
3. จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ
4. จัดทำหนังสือไปบังสภาการพยาบาลเพื่อขอ CNEU
5. ประสานกับหน่วยงานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัด
6. ประสานงานกับองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำโครงการของทุนสนับสนุนการจัดประชุม ได้แก่ สสส. องค์การอนามัยโลก และ TCEB เป็นต้น
7. จัดทำคำขอตามแบบฟอร์มของแหล่งทุนรวมทั้งงบประมาณที่จะขอจากแหล่งทุน
8. จัดทำหนังสือไปยังธนาคารเพื่อขอเปิดบัญชีของงานประชุม และระบบการจ่ายเงิน รวมถึงประสานงาน ในกรณีที่มีการจ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิตหรือโอนเงินมาจากต่างประเทศ
9. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร (ชาวไทย) รวมทั้งขอประวัติวิทยากร
10. ประสานเรื่องการเดินทาง ค่าตอบแทนและที่พัก เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร
11. ประสานงานกับโรงแรมเรื่องที่พักวิทยากร รูปแบบการจัดประชุม อาหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
12. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมแบบ online และรวบรวมชื่อผู้ลงทะเบียนในแต่ละประเทศ
13. ประสานกับฝ่ายโสตฯ เพื่อออกแบบป้ายเวที ป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์
14. ประสานงานกับโรงพิมพ์เพื่อจัดเตรียมการทำเล่ม Proceeding การทำไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ การทำ Announcement การออกแบบการ์ดเชิญในพิธีเปิด การ์ดเชิญร่วมงาน welcome การ์ดเชิญร่วมงานเลี้ยงขันโตก การทำเล่ม Newsletter ของงานประชุม รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในส่วนของเอกสารงานพิมพ์
15. จัดทำหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมไปยังหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
16. จัดเตรียมของที่ระลึกของงานประชุมให้แก่วิทยากร แขก VIP และประธานของห้องที่มี การนำเสนอผลงานวิชาการแบบ oral presentation
17. จัดทำหนังสือเพื่อเชิญแขกมาร่วมพิธีเปิดงานประชุม
18. ประสานงานการจัดทำคำกล่าวในพิธีเปิดการประชุม
19. จัดเตรียมงานและเอกสารในพิธีเปิดงานประชุมให้แก่ประธานในพิธี
20. ประสานงานกับบริษัทจัดงานเพื่อจัดเตรียมงานแสดงในพิธีเปิด งานแสดงในงานเลี้ยงรับรอง และจัดเตรียมสถานที่เพื่อถ่ายรูปหมู่
21. จัดเตรียมข่าวและเอกสารเพื่อใช้ในการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการวิทยุ และโทรทัศน์
22. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ และอำนวยความสะดวก ตลอดระยะเวลาในการจัดประชุม
23. จัดทำรายละเอียดการเดินทางของวิทยากรและแขก VIP เพื่อส่งให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
24. สนับสนุนการดำเนินการประชุมและอำนวยความสะดวกในระหว่างการจัดประชุม
25. จัดเตรียมค่าตอบแทนและเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของวิทยากร
26. ประสานเพื่อจัดเตรียมงานเลี้ยงและรถรับ-ส่ง ให้แก่ผู้เข้าร่มประชุม
27. ดูแลและความคุมการเบิก-จ่ายงบประมาณของงานประชุมให้เป็นไปตามโครงการและถูกต้อง ตามระเบียบ
28. จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุ
29. จัดทำสรุปรายงานค่าใช้จ่ายส่งให้มหาวิทยาลัย
30. จัดทำสรุปโครงการจัดประชุมและค่าใช้จ่ายที่จะขอเบิกจากแหล่งทุนรวมทั้งจัดทำหนังสือขอเบิกค่าใช้จ่าย เพื่อส่งไปยังแหล่งทุน

กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1. รับและส่งเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคาร ดูแลการเบิกจ่ายเงิน จัดทำรายการใช้จ่ายเงิน ตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ
2. ออกใบเสร็จรับเงิน กรณีลงทะเบียนในวันประชุมวิชาการ
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. จัดทำป้ายงานประชุมติดตามสถานที่ต่าง ๆ
2. ประชาสัมพันธ์การประชุมในคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สื่อท้องถิ่น และอื่น ๆ
3. จัดการการแถลงข่าวแก่ผู้สื่อข่าว
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการศึกษา
1. จัดนิทรรศการการศึกษาและวิจัย
2. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายคัดกรองบทคัดย่อ
1. พิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อ
2. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายจัดการนำเสนอในห้องประชุมย่อยแบบ workshops/ forums/presentations และการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
1. ดำเนินการจัด workshops/forums/presentations และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในห้องประชุมย่อย (ประมาณ 5-7 ห้องต่อ 1 วัน)
2. จัดหมวดหมู่ ลำดับการนำเสนอ และจำแนกห้องสำหรับนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
3. จัดหา ประธาน รองประธาน และเลขา (นักศึกษา) ในห้องนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
4. ดำเนินพิธีการในห้องประชุมย่อย
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายจัดการเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
1. จัดหมวดหมู่ และจำแนกการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
2. ลงทะเบียนผู้ที่นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
3. จัดเตรียมอุปกรณ์และอำนวยความสะดวกในการติดตั้งโปสเตอร์
4. จัดงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายจัด doctoral forum
1. ดำเนินการจัด doctoral forum
2. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่าย IT สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1. จัดทำแผนผังใหญ่สถานที่
2. จัดทำป้ายห้องประชุม และป้ายบอกทางห้องประชุม
3. จัดเตรียมสถานที่
- ห้องประชุมใหญ่ เวที (ประสานงานกับฝ่ายเลขา)
- บริเวณสำหรับฝ่ายพิธีกรและพิธีการ (ประสานงานกับฝ่ายพิธีกรและพิธีการ)
- ห้องสำหรับเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าและห้องทดสอบสื่อ (ประสานงานกับฝ่ายจัดการเสนอผลงานวิจัยแบบ ปากเปล่า)
- บริเวณและบอร์ดสำหรับเสนอผลงานวิจัยแบบ โปสเตอร์ ห้องลงทะเบียนโปสเตอร์ (ประสานงานกับฝ่ายจัดการเสนอผลงานวิจัยแบบ โปสเตอร์)
- บริเวณสำหรับพิธีเปิดนิทรรศการ และบูทนิทรรศการ (ประสานงานกับฝ่ายจัดนิทรรศการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ)
- จุดลงทะเบียน (ประสานงานกับฝ่ายลงทะเบียนหน้างานประชุม)
- อื่น ๆ เช่น ห้องปฐมพยาบาล ห้องเลขา ห้องพักวิทยากร จุดจำหน่ายสินค้า
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ทางด้านโสตทัศนศึกษา คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ projector pointer และอื่น ๆ
5. บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ตลอดการประชุม
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1. ประสานงานการลงทะเบียนนักศึกษา และอาจารย์
2. บรรจุเอกสารลงกระเป๋า และจัดวางระบบการมอบกระเป๋าตอนลงทะเบียน
3. ลงทะเบียนหน้างานประชุม
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1. ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวก ประธานเปิดงาน แขกสำคัญ วิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม
2. วางแผนจัดเตรียมพาหนะรับ-ส่ง ประธานเปิดงาน แขกสำคัญ วิทยากร ระหว่างสนามบินและโรงแรม
3. วางแผนจัดเตรียมพาหนะรับ-ส่ง แขกสำคัญ วิทยากร ไปทัศนศึกษาในเชียงใหม่
4. จัดเตรียมนักศึกษาช่วยดูแลอำนวยความสะดวก และพาไปทัศนศึกษาสำหรับประธานเปิดงาน แขกสำคัญ วิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายยานพาหนะ รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี
1. วางแผนจัดเตรียมพาหนะรับ-ส่ง อาจารย์และบุคลากร และประกาศทาง e-office
2. รับ-ส่งประธานเปิดงาน แขกสำคัญ วิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างสนามบินและโรงแรม
3. รับ-ส่ง แขกสำคัญ วิทยากร ไปทัศนศึกษาในเชียงใหม่
4. รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมไปงานเลี้ยงขันโตก
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง
1. ดำเนินการในพิธีเปิด-ปิด ในห้องประชุมใหญ่ พิธีเปิดนิทรรศการ พิธีเปิดงานเลี้ยงต้อนรับ
2. จัดเตรียมงานแสดงในพิธีเปิดในห้องประชุมใหญ่ พิธีเปิดนิทรรศการ พิธีเปิดงานเลี้ยงต้อนรับ
3. จัดการ และลำดับการมอบของที่ระลึกให้แก่ประธานเปิดงาน แขกสำคัญ วิทยากร
4. ดูแลการดำเนินงานในห้องประชุมใหญ่ เช่น การเปลี่ยนป้ายชื่อ เครื่องดื่มวิทยากร
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายพิธีกร
1. ดำเนินรายการในห้องประชุมใหญ่ งานเลี้ยงต้อนรับ งานเลี้ยงขันโตก
2. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์ อุปลาบัติ
1. ดูแลเรื่องอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
2. ดูแลบริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง แก่ประธานเปิดงาน แขกสำคัญ วิทยากร
3. ดูแลสถานที่รับประทานอาหาร และอาหารว่าง
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
1. จัดหาร้านจำหน่ายสินค้า
2. จัดหาและประสานงานกับผู้สนับสนุนการประชุม
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 17 ตุลาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th