KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1841/2562
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562



วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1290/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ประกอบกับคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2222/2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลให้คำปรึกษากับนักศึกษาภายในชั้นปี ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562” ประกอบด้วย

รายนาม :
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 1
1 .  อ.กมลชนก เขตต์วัง  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  อาจารย์ประจำชั้น
3 .  อ.วรรณิตา สอนกองแดง  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 2
1 .  อ.กาญจนา เตชาวงศ์  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  นางสาวนาตยา ยาก๋อง  อาจารย์ประจำชั้น
3 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 3
1 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา  อาจารย์ประจำชั้น
3 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 4
1 .  นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  อาจารย์ประจำชั้น
3 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ประจำชั้นหลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 1 และ 2
1 .  อ.กาญจณีย์ สุมัชยา  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  อ.นิศาชล รักสกุล  อาจารย์ประจำชั้น
3 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ประจำชั้นหลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 3 และ 4
1 .  อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง  อาจารย์ประจำชั้น
2 .  อ.อภิชาติ กาศโอสถ  อาจารย์ประจำชั้น
 
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  อาจารย์ประจำชั้น
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ

1. เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในชั้นปีที่รับผิดชอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชั้นปี
2. สร้างความอบอุ่น ความคุ้นเคย รวมถึงความสามัคคีของนักศึกษาในชั้นปีและระหว่างชั้นปี
3. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของคณะฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
4. ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
5. วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th