KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1303/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1133/2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา ประกอบกับหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาฯ มีกำหนดจัดโครงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้ตรวจประเมินภายในคณะ ในระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2562 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1133/2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  อนุกรรมการ
7 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
8 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  อนุกรรมการ
9 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  อนุกรรมการ
10 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  อนุกรรมการ
11 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
12 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  อนุกรรมการ
13 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  อนุกรรมการ
14 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
15 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  อนุกรรมการ
16 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  อนุกรรมการ
17 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  อนุกรรมการ
18 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  อนุกรรมการ
19 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
20 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  อนุกรรมการ
21 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
22 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  อนุกรรมการ
23 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
24 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
25 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชา และหน่วยงาน
2. ให้คำแนะนำ / ข้อมูลป้อนกลับแก่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชา และหน่วยงาน ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 9 สิงหาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th