KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0720/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ เพื่อร่วมส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นปนะจำทุกปี ด้วยการจัดรถพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัย และขบวนแห่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 13 เมาายน พ.ศ. 2562

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 คือ

รายนาม :
คณะกรรมการอำนวยการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สั่ง ณ วันที่ : 19 มีนาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th