KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 831/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1731/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของหลักสูตรดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและแนวทางการสรรหาประธานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ พ.ศ. 2561 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1731/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ประธานกรรมการ
2 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
7 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
8 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  ผู้ช่วยเลขานุการ
12 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คณะกรรมการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ข้อ 8.3 อำนาจหน้าที่ บริหารและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร และให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th