KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 040/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561วัตถุประสงค์ : ด้วยฝ่ายวิชาการ จะดำเนินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการออกข้อสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561”

รายนาม :
1. คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
6 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการและเลขานุการ
 
2. อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ
1 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  อนุกรรมการ
3 .  อ.กาญจณีย์ สุมัชยา  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  อนุกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  อนุกรรมการ
6 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  อนุกรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  อนุกรรมการ
9 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  อนุกรรมการ
10 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  อนุกรรมการ
11 .  อ.จันท์พิมพ์ สารากร  อนุกรรมการ
12 .  ผศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  อนุกรรมการ
13 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  อนุกรรมการ
14 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
15 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อนุกรรมการ
16 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  อนุกรรมการ
17 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  อนุกรรมการ
18 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  อนุกรรมการ
19 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  อนุกรรมการ
20 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  อนุกรรมการ
21 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  อนุกรรมการ
22 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  อนุกรรมการ
23 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  อนุกรรมการ
24 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  อนุกรรมการ
25 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  อนุกรรมการ
26 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
27 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  อนุกรรมการ
28 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  อนุกรรมการ
29 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  อนุกรรมการ
30 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  อนุกรรมการ
31 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  อนุกรรมการ
32 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
33 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
34 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  อนุกรรมการ
35 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  อนุกรรมการ
36 .  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  อนุกรรมการ
37 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อนุกรรมการ
38 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  อนุกรรมการ
39 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
40 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  อนุกรรมการ
41 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
42 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  อนุกรรมการ
43 .  อ.รังสิมา โตสงวน  อนุกรรมการ
44 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  อนุกรรมการ
45 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  อนุกรรมการ
46 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  อนุกรรมการ
47 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  อนุกรรมการ
48 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  อนุกรรมการ
49 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  อนุกรรมการ
50 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อนุกรรมการ
51 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  อนุกรรมการ
52 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  อนุกรรมการ
53 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  อนุกรรมการ
54 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อนุกรรมการ
55 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
56 .  อ.สมพิศ อำไพ  อนุกรรมการ
57 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  อนุกรรมการ
58 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  อนุกรรมการ
59 .  ผศ.สุวิท อินทอง  อนุกรรมการ
60 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  อนุกรรมการ
61 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
62 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  อนุกรรมการ
63 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
64 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  อนุกรรมการ
65 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
66 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
 
3. อนุกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อสอบและตรวจความถูกต้องของข้อสอบ
1 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 8 มกราคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th