KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 341/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 44 ประจำปีการศึกษา 2560วัตถุประสงค์ : ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 และได้มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 102 คน ทางคณะพยาบาลศาสตร์ จะจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 44 ประจำปีการศึกษา 2560” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  ประธานกรรมการ
2 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ที่ปรึกษา
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและซ้อมรับประกาศนียบัตร
1 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
2 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
3 .  อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
6 .  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  กรรมการ
7 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
8 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
9 .  นางสาวศรีสุดา ชัยวรรณ์  กรรมการ
10 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
11 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนประเมินผลและสูจิบัตร
1 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
2 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
4 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
4 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
6 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และเวที
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
4 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
5 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
6 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
7 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่าง
1 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
3 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
4 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th